BROWN & BROWN

Home » Hoe herken je de identiteit van een organisatie?

Hoe herken je de identiteit van een organisatie?

June 18, 2024

Als projectleider is het belangrijk om de identiteit van de organisatie waarmee je werkt te begrijpen. Deze identiteit vormt de kern van hoe de organisatie zichzelf ziet en hoe ze door anderen wordt waargenomen. Hier zijn enkele stappen en methoden om de identiteit van een organisatie te herkennen:

 1. Analyseer de visie en missie
 2. Onderzoek de bedrijfscultuur
 3. Bestudeer de interne en externe communicatie
 4. Analyseer de producten en diensten
 5. Evalueer de klantrelaties
 6. Observeer het leiderschap
 7. Vergelijk met concurrenten
 8. Reflecteer op geschiedenis en erfenis
 9. Betrek de medewerkers

 

1. Analyseer de visie en missie

Begin met het bestuderen van de visie en missie van de organisatie. De visie beschrijft wat de organisatie op de lange termijn wil bereiken, terwijl de missie de kernwaarden en doelstellingen uiteenzet. Deze documenten geven inzicht in de ambities en de fundamentele overtuigingen van de organisatie.

Wat is een visie?

De visie van een organisatie beschrijft de toekomstgerichte aspiraties en wat de organisatie hoopt te bereiken op lange termijn. Het is een inspirerend en ambitieus beeld van wat de organisatie wil worden en hoe ze de wereld wil beïnvloeden.

 • Langetermijndoelen: De visie kijkt verder dan de huidige activiteiten en streeft naar een toekomstig ideaal.
 • Inspirerend: Het is bedoeld om medewerkers, klanten en andere stakeholders te inspireren en te motiveren.
 • Richtinggevend: De visie fungeert als een kompas voor strategische beslissingen en helpt bij het bepalen van de koers van de organisatie.

 

Wat is een missie?

De missie beschrijft het huidige doel van de organisatie, de kernactiviteiten en de waarden die de organisatie naleeft. Het geeft aan waarom de organisatie bestaat en wat haar belangrijkste doelstellingen zijn.

 • Huidige focus: De missie richt zich op de huidige doelen en activiteiten van de organisatie.
 • Waarden en principes: Het beschrijft de fundamentele waarden en principes die de organisatie leiden.
 • Actiegericht: De missie biedt een duidelijke beschrijving van wat de organisatie doet, voor wie en waarom.

 

Verschillen tussen visie en missie

 1. Tijdshorizon:
  • Visie: Toekomstgericht en langetermijn
  • Missie: Huidige doelen en activiteiten, kortetermijn en middellangetermijn.
 2. Doel:
  • Visie: Inspireren en motiveren voor toekomstige ambities.
  • Missie: Informeren over de huidige kernactiviteiten en bestaansreden.
 3. Inhoud:
  • Visie: Beschrijft een ideaal toekomstbeeld.
  • Missie: Geeft een gedetailleerde beschrijving van wat de organisatie nu doet en waarom.

 

Hoe verhouden ze zich tot elkaar?

De visie en missie van een organisatie zijn complementair en werken samen om een duidelijk en compleet beeld te geven van de organisatie:

 • Synergie: De visie biedt inspiratie en richting voor de toekomst, terwijl de missie de huidige acties en waarden verduidelijkt. Samen geven ze een holistisch beeld van waar de organisatie voor staat en waar ze naartoe wil.
 • Strategische consistentie: De missie moet in lijn zijn met de visie. De huidige activiteiten en waarden (missie) moeten bijdragen aan het bereiken van de langetermijndoelen (visie).

 

Waarom is het nodig om de visie en missie te kennen?

Wel nodig:

 1. Richting en focus: Begrip van visie en missie helpt bij het richten van de inspanningen en middelen van de organisatie op wat belangrijk is voor zowel het heden als de toekomst.
 2. Besluitvorming: Ze dienen als leidraad bij strategische en operationele beslissingen, waardoor consistentie en coherentie worden gewaarborgd.
 3. Medewerkersbetrokkenheid: Een duidelijke visie en missie inspireren en motiveren medewerkers, bevorderen betrokkenheid en helpen bij het aantrekken van talent dat dezelfde waarden deelt.
 4. Communicatie: Ze helpen bij het communiceren van de kernwaarden en doelen van de organisatie aan klanten, partners en andere stakeholders, waardoor vertrouwen en loyaliteit worden opgebouwd.

Niet nodig:

 1. Korte projecten: Bij zeer kortlopende projecten of taken kan gedetailleerde kennis van de visie en missie minder relevant zijn, zolang de projectdoelen duidelijk zijn.
 2. Operationele focus: In sommige operationele of technische rollen kan de focus op directe taken en doelen belangrijker zijn dan het begrijpen van de bredere visie en missie.

 

2. Onderzoek de bedrijfscultuur

De cultuur van een organisatie is een weerspiegeling van haar identiteit. Observeer hoe medewerkers met elkaar omgaan, welke waarden en normen ze belangrijk vinden en hoe beslissingen worden genomen. Dit kan door middel van interviews, enquêtes of simpelweg door de dagelijkse interacties te observeren.

Je kunt de bedrijfscultuur observeren en in kaart brengen zonder een formeel onderzoek op te zetten. Hier zijn praktische handvatten voor het observeren van het gedrag van medewerkers en vijf manieren om deze gedragingen te categoriseren. Daarnaast bespreken we hoe je de normen en waarden van de organisatie kunt identificeren.

Praktische handvat voor het observeren van gedrag

 1. Dagelijkse Interacties: Let op hoe medewerkers dagelijks met elkaar en met leidinggevenden communiceren. Zijn de gesprekken formeel of informeel? Wordt er veel samengewerkt of werken mensen vooral zelfstandig?
 2. Vergaderingen: Observeer het gedrag in vergaderingen. Hoe verlopen de discussies? Worden ideeën vrij gedeeld, en hoe wordt er gereageerd op feedback? Is er sprake van hiërarchie of gelijkwaardigheid?
 3. Kantooromgeving: Kijk naar de fysieke kantoorruimte. Is deze open en uitnodigend of gesloten en afgebakend? Hoe zijn de werkplekken georganiseerd? Dit kan veel zeggen over de cultuur.
 4. Feedback en Beloningen: Hoe wordt feedback gegeven en ontvangen? Zijn er formele beoordelingsgesprekken of is feedback informeel en continu? Hoe worden successen gevierd?
 5. Bedrijfsrituelen: Let op rituelen en routines, zoals wekelijkse bijeenkomsten, teambuildingactiviteiten of informele vrijdagmiddagborrels. Deze geven inzicht in wat de organisatie waardeert en belangrijk vindt.

Manieren om gedrag te categoriseren

 1. Communicatie
  1. Formeel vs. Informeel: Wordt er formeel en beleefd gecommuniceerd of informeel en vriendelijk?
  2. Direct vs. Indirect: Is de communicatie direct en open of indirect en subtiel
 2. Samenwerking:
  1. Samenwerkend vs. Individueel: Wordt er veel in teamverband gewerkt of ligt de nadruk op individuele prestaties?
  2. Competitief vs. Coöperatief: Is de sfeer competitief of is er een sterke nadruk op samenwerking?
 3. Hiërarchie:
  1. Hiërarchisch vs. Egalitair: Is er een duidelijke hiërarchie en machtsstructuur of wordt iedereen als gelijk behandeld?
  2. Besluitvorming: Worden beslissingen top-down genomen of is er sprake van gedeelde besluitvorming?
 4. Innovatie:
  1. Risicovermijdend vs. Risicobereid: Is de organisatie conservatief en risico-avers of staat men open voor experimenten en innovatie?
  2. Creativiteit vs. Procesgericht: Ligt de nadruk op creativiteit en nieuwe ideeën of op het volgen van strikte processen en richtlijnen?
 5. Werk- en Levensbalans:
  1. Werkgericht vs. Gezinsgericht: Ligt de nadruk op lange werktijden en hoge productiviteit of wordt een gezonde werk-privébalans gestimuleerd?
  2. Flexibiliteit: Zijn er flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden of worden strikte werktijden gehandhaafd?

Normen en waarden in kaart brengen

 1. Observatie: Besteed aandacht aan hoe medewerkers en leidinggevenden zich gedragen in verschillende situaties. Observeer hoe normen en waarden zich manifesteren in het dagelijkse werk.
 2. Informele Gesprekken: Praat met collega’s over wat zij belangrijk vinden in hun werk en wat ze waarderen in de organisatie. Dit kunnen informele gesprekken zijn tijdens de lunch of koffie.
 3. Bedrijfsdocumentatie: Bekijk formele documenten zoals het bedrijfsbeleid, de gedragscode en interne communicatie. Deze documenten geven vaak expliciet de normen en waarden van de organisatie weer.
 4. Leiderschapsgedrag: Observeer het gedrag en de beslissingen van de leidinggevenden. Wat zij benadrukken en belonen, geeft een sterke indicatie van de onderliggende waarden.
 5. Feedback en Beoordelingssystemen: Analyseer hoe feedback wordt gegeven en welke criteria worden gebruikt voor beoordelingsgesprekken. Dit geeft inzicht in wat de organisatie als belangrijk beschouwt.

 

3. Bestudeer de communicatie

Bekijk de communicatiekanalen van de organisatie, zoals interne nieuwsbrieven, externe persberichten, sociale media en de bedrijfswebsite. De toon, stijl en frequentie van deze communicatie geven je inzicht in hoe de organisatie zichzelf presenteert en met wie ze communiceert.

Interne communicatie

 • E-mails en nieuwsbrieven: Analyseer de toon, stijl en frequentie. Regelmatige, open communicatie wijst op transparantie.
 • Vergaderingen: Observeer wie het woord voert en hoe ideeën en feedback worden ontvangen. Actieve betrokkenheid wijst op een open cultuur.
 • Chatplatforms: Bekijk hoe vaak en waarvoor interne chatplatforms worden gebruikt. Zijn gesprekken voornamelijk professioneel of ook informeel?

Externe communicatie

 • Website en social media: Analyseer de inhoud, toon en interactie met volgers. Regelmatige en diverse posts geven inzicht in de doelgroep en merkpersoonlijkheid.
 • Persberichten: Let op frequentie en toon. Zijn ze formeel of menselijk en toegankelijk?
 • Informele communicatie:
 • Koffiepauzes en sociale evenementen: Observeer onderwerpen van gesprekken en interacties tussen medewerkers. Informele, vriendschappelijke gesprekken wijzen op een hechte cultuur.

Formele documenten

 • Interne memo’s en beleid: Analyseer toon en inhoud om prioriteiten en waarden te begrijpen.
 • Verslagen en notulen: Let op detailniveau en toegankelijkheid, wat wijst op de mate van transparantie.

 

4. Analyseer de producten en diensten

Onderzoek de producten en diensten die de organisatie aanbiedt. De kenmerken, kwaliteit en doelgroep van deze producten en diensten kunnen veel vertellen over de identiteit van de organisatie. Vraag jezelf af wat deze producten en diensten uniek maakt en hoe ze bijdragen aan het imago van de organisatie.

 

Productanalyse

 • Kenmerken: Bestudeer de belangrijkste kenmerken en eigenschappen van de producten. Wat maakt ze uniek en hoe onderscheiden ze zich van concurrenten?
 • Kwaliteit: Let op de kwaliteit van de producten. Hoogwaardige producten wijzen vaak op een cultuur van excellentie en aandacht voor detail.
 • Innovatie: Bekijk hoe innovatief de producten zijn. Zijn er recente ontwikkelingen of verbeteringen? Dit kan wijzen op een cultuur van innovatie en vooruitgang.

 

Dienstverlening

 • Klantenservice: Observeer hoe de klantenservice opereert. Is de service snel, vriendelijk en oplossingsgericht? Dit geeft inzicht in de klantgerichtheid van de organisatie.
 • Procesgerichtheid: Analyseer de processen achter de dienstverlening. Zijn ze efficiënt en gestroomlijnd? Dit kan wijzen op een cultuur van efficiëntie en professionaliteit.

 

Doelgroep

 • Marktsegment: Identificeer de doelgroepen van de producten en diensten. Wie zijn de primaire klanten en wat zijn hun behoeften?
 • Feedback: Bekijk klantfeedback en recensies. Wat zeggen klanten over de producten en diensten? Positieve feedback wijst op klanttevredenheid en kwaliteit.

 

Innovatie en ontwikkeling

R&D-inspanningen: Let op de investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Een sterke focus op R&D duidt op een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie.

 

5. Evalueer de klantrelaties

Het evalueren van klantrelaties geeft inzicht in hoe de organisatie haar klanten bedient en welke waarden en normen hierbij een rol spelen.

Begin met het analyseren van klanttevredenheid. Verzamel en bestudeer klantfeedback en recensies om te zien hoe tevreden klanten zijn met de producten en diensten van de organisatie. Terugkerende klanten en positieve feedback wijzen op sterke klantrelaties en tevredenheid. Kijk ook naar de loyaliteit van de klanten. Loyaliteit kan een indicatie zijn van langdurige, stabiele relaties die zijn gebaseerd op vertrouwen en consistentie in dienstverlening.

Observeer de communicatie tussen de klantenservice en de klanten. Hoe worden vragen en klachten afgehandeld? Is de service snel, vriendelijk en oplossingsgericht? Een effectieve en empathische klantenservice geeft inzicht in de klantgerichtheid van de organisatie. Transparantie in de communicatie is ook belangrijk. Worden klanten openlijk en eerlijk geïnformeerd over producten, diensten en eventuele problemen?

Daarnaast is het belangrijk om het relatiemanagement te bestuderen. Bekijk hoe klantrelaties worden beheerd, bijvoorbeeld door het gebruik van CRM-systemen (Customer Relationship Management). Deze systemen helpen bij het bijhouden van klantinteracties en -geschiedenis, wat kan bijdragen aan een gepersonaliseerde en proactieve benadering van klantrelaties.

Observeer tenslotte hoe de organisatie feedback van klanten gebruikt om verbeteringen door te voeren. Worden klachten en suggesties serieus genomen en leiden ze tot zichtbare veranderingen? Dit laat zien hoe de organisatie waarde hecht aan de mening van haar klanten en streeft naar voortdurende verbetering van de klantbeleving.

 

6. Observeer het leiderschap

Het observeren van leiderschap binnen een organisatie geeft belangrijke inzichten in de bedrijfscultuur en de dagelijkse werking van de organisatie. Begin met het analyseren van de leiderschapsstijl van de directie. Is het leiderschap autocratisch, waarbij beslissingen voornamelijk top-down worden genomen, democratisch, waarbij input van medewerkers wordt gewaardeerd, of laissez-faire, waarbij medewerkers veel autonomie krijgen? De stijl van leidinggeven zegt veel over de mate van controle en vrijheid binnen de organisatie.

Naast de stijl is het ook belangrijk om te kijken naar hoe leiders communiceren met medewerkers. Is er sprake van open en eerlijke communicatie, waarbij transparantie en feedback worden gestimuleerd, of wordt informatie strikt gecontroleerd en beperkt? De manier waarop leiders communiceren kan een sterke indicatie zijn van de cultuur van vertrouwen en openheid binnen de organisatie.

Kijk ook naar hoe inclusiviteit wordt toegepast. Worden medewerkers betrokken bij het besluitvormingsproces? Inclusieve besluitvorming kan leiden tot een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid onder medewerkers. Let ook op de mate van transparantie bij belangrijke beslissingen. Worden de redenen achter beslissingen duidelijk gecommuniceerd, of blijven de motieven vaak onduidelijk?

Tot slot, bekijk hoe leiders medewerkers motiveren. Zijn er beloningssystemen en erkenningen voor prestaties? Hoe worden medewerkers aangemoedigd om hun beste werk te leveren? Motivatiepraktijken zoals incentives, bonussen en erkenning kunnen een sterke impact hebben op de moraal en motivatie van het team. Het observeren van deze elementen helpt om een goed beeld te krijgen van het leiderschap binnen de organisatie en hoe dit bijdraagt aan de algehele cultuur en efficiëntie.

 

7. Vergelijk met concurrenten

Begin met het analyseren van de producten en diensten van je concurrenten. Vergelijk deze met die van je eigen organisatie om de sterke en zwakke punten te identificeren. Wat maakt hun aanbod uniek en hoe verschilt dit van wat jouw organisatie biedt? Kijk ook naar de kwaliteit en innovatie van hun producten en diensten. Hoe vaak introduceren ze nieuwe producten of verbeteringen, en hoe reageert de markt hierop?

Bestudeer de strategieën van je concurrenten. Gebruik benchmarking om te zien hoe jouw organisatie presteert in vergelijking met concurrenten op belangrijke indicatoren zoals klanttevredenheid, marktaandeel en financiële prestaties. Dit helpt je om sterke en zwakke punten in je eigen strategie te identificeren en mogelijkheden voor verbetering te ontdekken.

Observeer ook de marketing- en communicatiestrategieën van je concurrenten. Hoe positioneren ze zichzelf in de markt? Welke kanalen gebruiken ze om hun boodschap over te brengen, en hoe effectief zijn deze? Door te begrijpen hoe concurrenten hun merk presenteren, kun je je eigen marketingstrategieën verfijnen om beter te concurreren.

Kijk ook naar de innovaties en trends in de industrie die door concurrenten worden gedreven. Hoe reageren zij op veranderingen in de markt, en wat zijn hun strategieën voor de toekomst? Door op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, kun je je eigen organisatie optimaal positioneren.

 

8. Reflecteer op geschiedenis en erfenis

Om de geschiedenis en erfenis van een organisatie te begrijpen, is het belangrijk om te beginnen met de oorsprong ervan. Onderzoek de oprichtingsgeschiedenis: wat waren de oorspronkelijke doelen en waarden van de organisatie? Dit geeft inzicht in de basis waarop de organisatie is gebouwd en wat de oprichters wilden bereiken. Kijk vervolgens naar de belangrijke mijlpalen en evoluties in de geschiedenis van de organisatie. Hoe heeft de organisatie zich ontwikkeld vanaf het moment van oprichting tot nu? Welke veranderingen en groei heeft ze doorgemaakt?

Hoe beïnvloed de geschiedenis de huidige cultuur? Welke tradities en waarden zijn nog steeds aanwezig binnen de organisatie? Dit kan veel vertellen over de duurzaamheid en aanpassingsvermogen van de cultuur. Analyseer ook hoe de organisatie is omgegaan met veranderingen en uitdagingen in het verleden. Heeft de organisatie zich flexibel en veerkrachtig getoond, of waren er momenten van stagnatie en crisis? Deze reflectie helpt niet alleen om de huidige stand van zaken beter te begrijpen, maar biedt ook waardevolle lessen voor toekomstig leiderschap en strategie.

 

9. Betrek de medewerkers

Medewerkersbetrokkenheid is een andere factor in het begrijpen van de identiteit van een organisatie. Door direct met medewerkers te praten, kun je waardevolle inzichten krijgen die helpen bij het vormen van een volledig beeld van de organisatiecultuur. Medewerkers op verschillende niveaus en in verschillende afdelingen kunnen unieke perspectieven bieden die bijdragen aan een diepgaand begrip van de bedrijfscultuur en -waarden.

Begin met het voeren van interviews met medewerkers op verschillende niveaus. Deze gesprekken geven inzicht in hun ervaringen en perspectieven op de organisatie. Vraag naar hun tevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie. Feedback van medewerkers kan wijzen op sterke en zwakke punten in de cultuur en helpen bij het identificeren van mogelijke verbeteringen.

Observeer vervolgens de samenwerking binnen teams. Let op hoe teams samenwerken en of er een sterke teamgeest en samenwerking aanwezig is. Hoe communiceren medewerkers intern en hoe wordt informatie gedeeld? Een goede interne communicatie en samenwerking kunnen wijzen op een gezonde en productieve werkomgeving.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de motivatie van medewerkers. Bestudeer de belonings- en erkenningssystemen binnen de organisatie. Hoe worden medewerkers gemotiveerd en gewaardeerd? Zijn er duidelijke beloningssystemen en wordt goed werk erkend? Kijk ook naar de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei binnen de organisatie. Bieden ze training en ontwikkelingskansen aan medewerkers om hen te helpen hun vaardigheden en carrière te ontwikkelen?

Door deze aspecten te analyseren, krijg je een goed beeld van de betrokkenheid en motivatie van medewerkers, wat essentieel is voor het begrijpen en versterken van de organisatiecultuur.

 

Hoe ziet dit eruit als je dit allemaal samenbrengt?

Voorbeeldrapport

Inleiding: Dit rapport biedt een uitgebreide analyse van de identiteit van [Dienstverlenende Organisatie], gebaseerd op observaties en analyses van verschillende aspecten zoals visie en missie, bedrijfscultuur, communicatie, producten en diensten, klantrelaties, leiderschap, concurrentieanalyse, geschiedenis en erfenis, en medewerkersbetrokkenheid.

Visie en missie: De visie van [Organisatie] is om de leidende dienstverlener te zijn in [branche], gedreven door innovatie en klantgerichtheid. De missie richt zich op het bieden van hoogwaardige diensten die de verwachtingen van klanten overtreffen en een positieve impact hebben op hun bedrijf.

Bedrijfscultuur: Observaties wijzen op een open en collaboratieve cultuur, ondersteund door regelmatige teamvergaderingen en informele communicatie. Feedback en beloningen zijn ingebed in de dagelijkse praktijk, wat duidt op een waarderende en motiverende werkomgeving.

Communicatie: Interne communicatie is open en frequent, met wekelijkse nieuwsbrieven en actieve chatplatforms. Externe communicatie via de website en social media is professioneel en klantgericht, met een focus op transparantie en betrokkenheid.

Producten en diensten: [Organisatie] biedt een breed scala aan diensten die bekend staan om hun hoge kwaliteit en innovatieve aanpak. De klantenservice is responsief en oplossingsgericht, wat bijdraagt aan hoge klanttevredenheid.

Klantrelaties: Klantfeedback is overwegend positief, met nadruk op de betrouwbare en effectieve dienstverlening. CRM-systemen worden gebruikt om klantrelaties te beheren en gepersonaliseerde service te bieden.

Leiderschap: Leiderschap binnen [Organisatie] is democratisch en inclusief. Besluitvorming is transparant en medewerkers worden aangemoedigd om input te geven. Motivatie wordt versterkt door beloningssystemen en erkenning van prestaties.

Concurrentieanalyse: Vergelijking met concurrenten toont aan dat [Organisatie] zich onderscheidt door innovatie en klantgerichtheid. Benchmarking laat zien dat de prestaties consistent boven het gemiddelde van de branche liggen.

Geschiedenis en Erfenis: [Organisatie] heeft een rijke geschiedenis van groei en aanpassing, met een sterke focus op innovatie. Traditionele waarden zoals integriteit en klantgerichtheid blijven een belangrijke rol spelen in de huidige cultuur.

Medewerkersbetrokkenheid: Medewerkers zijn sterk betrokken en tevreden met hun werk, wat blijkt uit feedback en interviews. Teamdynamiek is positief, en er zijn voldoende mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.

Conclusie: [Organisatie] heeft een duidelijke en sterke identiteit die wordt gekenmerkt door klantgerichtheid, innovatie en een collaboratieve cultuur. Deze elementen vormen de kern van de organisatie en sturen de strategische richting en dagelijkse operaties.

Voorbeeldkreet en omschrijving voor intern gebruik

Kreet: “Wij maken het verschil, elke dag!”

Omschrijving: Bij [Organisatie] streven we ernaar om elke dag een positieve impact te hebben op onze klanten en hun bedrijven. Onze missie is om hoogwaardige, innovatieve diensten te leveren die verwachtingen overtreffen. We geloven in een cultuur van openheid, samenwerking en voortdurende verbetering. Ons leiderschap is inclusief en transparant, en we waarderen de input en het harde werk van al onze medewerkers. Onze geschiedenis van groei en aanpassing vormt de basis van onze huidige succesverhalen, en we blijven ons inzetten voor integriteit en klantgerichtheid in alles wat we doen.